01Cây xanh văn phòng

Cây Trúc bách hợp

Trầu bà thanh xuân

Cau ha oai

Bạch mã hoàng tử

Cau nhật

Phát tài núi

Cây Hạnh phúc

Trầu bà lá xẻ

Cây rong táo

Trầu bà đế vương xanh

Cây Kim phát tài

Cây Đại phú

Cây Phát tài gốc

Cây Lan Ý

cây để bàn

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ

Cây Phú quý

Cây Kim ngân

Cây ngũ da bì

Kim ngân thắt bím

Cây vạn lộc đỏ

Cây dương sỉ

Cây đa búp đỏ cây văn phòng

cây xanh văn phòng